Resources

video-thumbnail
youtube-play-icon
Swami Bhoomananda Tirtha

010 – ഭാഗവതപരിവ്രജനം

3572 Views | 3 years ago

ഭാരതത്തിലെ കവികൾ അവരുടെ കാവ്യങ്ങളിൽ പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങളെ മുഴുവനും സമയോചിതം ആവിഷ്കരിച്ചു വർണിയ്ക്കുക പതിവാണ്. താൻ കണ്ടും കേട്ടും പരിചയമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, മനസ്സിലെ ഹിതാഹിതങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് എഴുത്തിലൂടെ പ്രകടമാക്കാൻ അവർ സർവദാ പ്രഗത്ഭരാണ്.

പതിനാറു വയസ്സു പ്രായമുള്ള ശുകൻ നൂലുബന്ധം ഇല്ലാതെയാണ് എഴുന്നള്ളിയത്. തികഞ്ഞ ദേഹകാന്തിയും, മനോഹരമായ അംഗോപാംഗങ്ങളും, കൗതുകമരുളുന്ന മുഖവും, അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഉൾവൈഭവങ്ങളേയും, മഹത്വങ്ങളേയുമാണ് വിളിച്ചുപറഞ്ഞത്. പരീക്ഷിത്ത് ഉടൻ കാൽക്കൽ വീണു നമസ്കരിച്ച്, മരണം കാത്തിരിയ്ക്കുന്ന തന്‍റെ കർത്തവ്യത്തെ കുറിച്ച് ആരാഞ്ഞു. ശ്രീഹരിയുടെ നാമകീർത്തനം ചെയ്യാനാണ് മുനി ഉപദേശിച്ചത്.

പ്രമത്തനായ മനുഷ്യന് ദീർഘായുസ്സ് ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു കാര്യവുമില്ല; എന്നാൽ വിവേകമുള്ളവൻ, ഭക്തൻ. ഒരു മുഹൂർത്തം കിട്ടിയാലും കാര്യം നേടിക്കോളും. നാം ആശ്രയിക്കുന്നതു സർവ്വവ്യാപിയും സർവജ്ഞനുമായ ഭഗവാനെയാണ്. ആ മഹാപ്രഭാവത്തിന് നമ്മുടെ ഉന്നത ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല.

ചേലപ്പറമ്പ് നമ്പൂതിരി തന്‍റെ തൊണ്ണൂറാം വയസ്സിൽ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പാടിയത് ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ടെന്നാണ്. ധ്രുവൻ മഹാവിഷ്ണുവിനെ പ്രസാദിപ്പിയ്ക്കാൻ ആറു മാസമെടുത്തു. പരീക്ഷിത്ത് ഏഴു ദിവസം കൊണ്ട് മുക്തനായി. യാമാർദ്ധം കൊണ്ട് പിംഗള ഭഗവാനോടു ഐക്യം പ്രാപിച്ചു. ഖട്വാംഗനോ മുഹൂർത്തമാത്രത്തിൽ ഉള്ളിൽ ലയിച്ചു. ഈ പശ്ചാതലത്തിൽ ഞാനും ശേഷിച്ച ആയുസ്സുകൊണ്ട് ഹരിയെ സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊള്ളാം.

Do not miss this Unique Pilgrimage led by Poojya Swami Bhoomananda Tirtha, wherein he will explain in Malayalam the Supreme truths and principles enshrined in the great holy Text of Srimad Bhagavatam, taking selected slokas starting from the first Skandha.

സംപൂജ്യ സ്വാമി ഭൂമാനന്ദതീര്‍ഥജി മഹാരാജ് ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തെ ആധാരമാക്കി 2021 ജനുവരി 6 മുതല്‍ ബുധനാഴ്ചതോറും വൈകീട്ട് 8.00 - 9.00 വരെ ഭാഗവതതത്ത്വം യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ നടത്തുന്ന പുതിയ സത്സംഗപരമ്പര. ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിലെ ആദ്യസ്കന്ധത്തില്‍നിന്നു തുടങ്ങി കഥനവിവരണങ്ങളല്‍നിന്നു തിരഞ്ഞെടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളുടെ തത്ത്വസാരം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സ്വാമിജി നയിയ്ക്കുന്ന ഈ അപൂര്‍വ ജ്ഞാനതീര്‍ഥയാത്രയിലേയ്ക്ക് ഏവര്‍ക്കും സ്വാഗതം.

Verses discussed:
Srimad Bhagavatam 1.19.26, 2.1.11, 2.1.12, 2.1.13, 11.8.31, 11.8.44,
Chelappuram Namboothiri's Poetry
Bheeshma Parva, Mahabharatam, 6-41-36, 6.43.41

#enlightenedliving #bhoomananda #srimadbhagavatham

Website: www.SwamiBhoomanandaTirtha.org
Questions: askswamiji@sirdmsia.org
Publications: publications@sirdmsia.org
Facebook: www.facebook.com/narayanashrama.tapovanam
Verses: Pinned in the Comments section.

from the ashram diary

Audios

  • Zenith of Devotion - Day 1

    Ma Gurupriya

  • Zenith of Devotion - Day 2

    Ma Gurupriya

  • Zenith of Devotion - Day 3

    Ma Gurupriya

All audio resources arrow-round
end
arrow-icon